Historie pošty v Klobukách se začala psát 16. dubna 1875.

Původní pošta - od. 1. října 1925 do 26. dubna 2018

Náměstí 9. května 86, Klobuky

Nová pošta - od 3. května 2018

Budova COOPu, 9. května 187, Klobuky

PODPORUJEME:

Je nás více než 30 tisíc, potkáte nás ve městech i v nejzapadlejších vískách - JSME POŠŤÁCI. Jsme tam, kde nás potřebujete. Založili jsme svoji Nadaci České pošty, a to proto, že chceme pomáhat lidem, kteří pomoc opravdu potřebují. A také podporovat konkrétní projekty zaměřené na zdraví a celkově na zlepšování kvality lidského života.

Nadaci České pošty můžete přispět jednorázovou platbou i trvalým příkazem na účet č. 117846253/0300. 

Kupte si nadační tričko:   


========================================================================================

Pomáháme DĚTEM ULICE postavit se na vlastní nohy. 

Účet číslo: 51-1603950237/0100

Rozhodnete-li se nás podpořit, můžete nám dar zaslat na výše uvedený účet jednorázově, nebo si můžete zřídit trvalý příkaz k úhradě daru na výše uvedený účet.

E-shop:


=========================================================================================

Dobří andělé pravidelnými finančními příspěvky pomáhají rodinám s dětmi, které se vlivem vážného onemocnění ocitly v těžké životní situaci. 

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky. 

Dobří andělé mohou přispívat pomocí trvalých nebo běžných platebních příkazů na účet č. 8001008/5500, kde jako variabilní symbol zadají svoje Andělské číslo. Toto unikátní číslo získají Dobří andělé ihned po registraci do systému. Zároveň mohou Dobří andělé sledovat využití svých finančních prostředků po přihlášení do Andělského účtu, který je přístupný následující pracovní den po registraci.

E-shop: 


=========================================================================================

Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky se již od svého založení v únoru 2001 zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předáváme zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým, zejména těm, kteří jsou zcela nebo částečně upoutáni na invalidní vozík, ale i lidem nevidomým, pacientům se záchvatovými onemocněními a lidem s kombinovaným onemocněním. Dále se Pomocné tlapky věnují výcviku vodících psů pro nevidomé. 

Příspěvky můžete posílat na účet Pomocných tlapek č. 78-3611440287/0100

Pomocné tlapky o. p. s.
můžete snadno podpořit formou DMS!

Vyberte si částku 30, 60 nebo 90 Kč, kterou nás chcete podpořit, a odešlete dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS POMOCNETLAPKY 30
DMS POMOCNETLAPKY 60
DMS POMOCNETLAPKY 90
na tel. číslo 87777.

E-shop: 


=========================================================================================


Babybox pro odložené děti chce pomáhat dětem, ale i rodičům a matkám, které se v tísnivé situaci nedokážou postarat o novorozence. Odložení dítěte do babyboxu není trestné a je zcela anonymní. Klimatizované a ventilované babyboxy jsou opatřené mnohonásobně jištěnou signalizací. Odloženému děťátku se dostane veškeré zdravotní péče a sociální pomoci. Náš program je jasný a zřetelný. Máme jediné přání. Aby již nikdy nebylo nalezeno mrtvé tělíčko! 

Rozhodnete-li se pomoci zachránit další novorozence, finanční dar věnovaný na zřizování babyboxů můžete zaslat na bankovní účet vedený u České spořitelny.

 č. účtu : 26116319/0800

=========================================================================================

Azyl Tylda je domov pro opuštěné kočičí a psí seniory. Předmětem naší činnosti je péče zejména o stará a handicapovaná zvířata, která u nás zůstávají na dožití. 

Tato zvířata jsou v podstatě neumistitelná z důvodu svého stáří či nemoci.
A tak u nás zůstávají natrvalo.
Občas se do azylu dostanou i nechtěná koťata, nalezená vyhozená v lese nebo u někoho na zahradě. Takovým opuštěným chlupáčům poskytujeme ubytování, veterinární péči, očkování a hledáne jim nové domovy.
Azyl funguje již dlouhá léta, od února 2017 je naše činnost oficiálně zaregistrovaná, máme přidělené IČ a nový transparentní účet. 

 Pro naše chlupáče uvítáme jakýkoliv finanční příspěvek na náš transparentní účet u Fio banky 

č. 2401175484/2010 .
Dále uvítáme kočičí a psí kvalitní krmivo - konzervy i granule.

=========================================================================================

Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières jsou mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Organizace byla založena v roce 1971 skupinou francouzských lékařů a novinářů, kteří měli přímou zkušenost s hladomorem v Biafře. Zdravotní péči ve více než 70 zemích světa poskytujeme s pomocí téměř 3 000 mezinárodních a 32 000 místních spolupracovníků. 

Naše týmy jednají rychle, aby zachraňovaly lidské životy v konfliktech, po přírodních katastrofách a při epidemiích. Vydáváme se tam, kde jsme nejvíce potřeba. 

Sbírkový účet: 111333 / 2700

Tento bankovní účet je základní účet pro všechny, kdo chtějí přispět. Peníze, které vybereme na tento účet, použijeme podle potřeby na pomoc lidem v různých zemích a krizích po celém světě.

 Krizový účet: 222666 / 2700

Krizový účet máme připravený pro případ, že dojde k mimořádné události, na kterou vyhlásíme zvláštní sbírku.

Bankovní účet: 2101950100 / 2700

Účet určený pro příspěvky registrovaných pravidelných a dlouhodobých dárců. Pravidelní dárci jsou naší největší oporou. Díky opakované podpoře můžeme být lépe připraveni na nenadálé situace.

E-shop:  


=======================================================================================

SOS dětské vesničky vznikly po druhé světové válce. Po celém světě bojují za dodržování práv dětí a za láskyplný domov pro všechny děti. V ČR jsme jednou z největších organizací, které pomáhají ohroženým dětem. 

Dětství může být vratké a nejisté, stejně jako kocábka na moři. Chceme být průvodcem na plavbě šťastným dětstvím. Nabízíme takové služby pro děti, aby mohly vyrůstat s jistotou, že je nenecháme utopit se. 

Soukromí dárci mohou přispívat pravidelně i jednorázově. 

Účet veřejné sbírky pro nové dárce: 211 757 409 / 0300 

E-shop: 


=========================================================================================

Společnost vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů, kterým už nestačilo jen přivážet ze zahraničních cest informace o probíhajících válkách a začali do oblastí konfliktů vyvážet pomoc. Postupně jsme se etablovali jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat respektování lidských práv ve světě.

Během dvaceti pěti let své existence jsme se stali jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě. Začali jsme se také věnovat oblasti vzdělávání a pomáhat lidem žijícím v sociálním vyloučení.

Chcete-li nám dar zaslat přímo na bankovní účet, máte možnost. Níže najdete seznam všech našich sbírkových účtů.

Projekt Číslo účtu

Hlavní dárcovský účet 76327632/0300

Lepší škola pro všechny 25511552/0300

SOS Sýrie & Irák 92329232/0300

Pomoc Ukrajině 93209320/0300

SOS Nepál 54333345/0300

SOS Filipíny 37893789/0300

Klub přátel 445544/0300

Skutečná pomoc 33593359/0300

Postavme školu v Africe 222444555/0300

Sbírka Banát 59445944/0300

Jeden svět na školách 261340628/0300

Sociální programy v ČR 208850426/0300

SOS Bangladéš 72377237/0300

E-shop:

 

=========================================================================================

Národní potravinová sbírka

Národní sbírka potravin se pravidelně koná v listopadu.

V den jejího konání mají lidé z celé České republiky možnost zakoupit trvanlivé potraviny a darovat je těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze.

Ke komu a jak potraviny putují?

Vybrané potraviny poputují přednostně do charitativních organizací poskytujících pomoc zejména seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám a dětem z dětských domovů.

Cesta potravin vede z Vašeho nákupního košíku k dobrovolníkům, které najdete přímo v obchodech za pokladnami. Ti od Vás převezmou potraviny, které se rozhodnete darovat, shromáždí je a večer jsou darované potraviny převezeny jedním z partnerů do potravinových skladů České federace potravinových bank. Odtud již potraviny putují k jednotlivým charitativním organizacím a přes ně k potřebným.

Důležité je, že cesta potravin je přímá a krátká. Darované potraviny zůstávají v pobočce potravinové banky v tom kraji, kde byly darovány. Proto darováním pomáháte ve svém okolí.

O co nám jde?

Snažíme se rozvinout diskuzi a hledat řešení letitého problému, kdy na jedné straně část občanů trpí nedostatkem jídla, a druhá skupina jím plýtvá. Že to v Česku s hladem není tak zlé? Podle kvalifikovaných odhadů žije v zemi na hranici chudoby nebo sociálního vyloučení téměř 1,5 milionu lidí!

=========================================================================================

Předmětem činnosti družstva - je soustavně vyvíjená obecně prospěšná činnost směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa, sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.

Pouze s Vaší trvalou pomocí jsme schopni zajistit materiální pomoc všem, kteří ji potřebují. Nadále budeme pomáhat potřebným lidem formou materiální pomoci, bydlením pro potřebné a nabídkou pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce. 

Celá oblast sběru použitého šatstva a dalších drobných věcí z domácností současně výrazně ovlivňuje životní prostředí jako prevence vzniku odpadů. Veškerý sběr textilního materiálu, včetně sběru z kontejnerů, dokáže Diakonie Broumov přetřídit, využít nebo zpracovat. Vybudovala vlastní třídírnu a dále i vlastní provoz na zpracování textilu již nevhodného k nošení či nějak poškozeného na čistící plachetky. Z materiálu, který by jinak skončil na skládkách, smysluplně využije cca 90%. Tento cíl podpořilo i Ministerstvo životního prostředí podporou našeho programu "Systém separace a svozu textilu" v oblasti umisťování kontejnerů na sběr textilu. 

=========================================================================================

Hlavním posláním spolku je zejména prosazovat a hájit práva a zájmy zvířat po celém světě, a to jak zvířat domácích, stejně tak jako zvířat hospodářských v zájmovém chovu a zvířat divokých. Zvířata jsou živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a proto si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.
Každé zvíře by mělo mít právo na spravedlivý proces, a proto je třeba bojovat za práva zvířat a pokud někde dochází k porušování oprávněných práv a zájmů zvířat, nesmí být lidé lhostejní a takové případy se musejí trestat.

Pokud by tedy bylo ve Vašich možnostech přispět na aktivity a náklady našeho spolku jakoukoliv finanční částkou, budeme si vaší pomoci nesmírně vážit.

Dary neziskovým organizacím jsou v souladu se zákonem odpočitatelné ze základu daně pro výpočet daně z příjmu.

Číslo účtu - 200 143 7780/2010


Nakupujete přes internet?

Víte, že nás můžete podpořit i obyčejným nákupem na internetu a nestojí Vás to nic navíc?

=========================================================================================